مشارکت حلقات علمی ، حکومت داری و رُشد اقتصادی

30 Jun, 2019

امروز مورخ ۶ سرطان برنامه (مشارکت حلقات علمی ، حکومت داری و رُشد اقتصادی) در جمنازیوم پوهنتون پولیتخنیک کابل دایر گردید

محور اصلی بحث روی بررسی فرصت ها و چالش های ترانسپورت زمینی در افغانستان بود. اشتراک کنندگان این برنامه از نهاد های مختلف سکتور ترانسپورت ، اساتید و محصلان پولیتخنیک در مورد چالش ها و راه حل های ترانسپورت زمینی بحث های همه جانبه نمودند. و نیاز بر ادامه چنین برنامه و پیشنهاد طرح های مشخص به مقامات ذیصلاح شدند.