مسابقات جهانی محصلان پوهنتون های جهان ( HULT PRIZE )

20 عقرب, 1396

سیمینار در مورد مسابقات جهانی بین محصلان پوهنتون های جهان امروز در تالار تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولی تخنیک راه اندازی گردید که در این سیمینار معین انرژی وزرات آب و برق ، رییس عمومی ، معاون امور محصلان ، محصلین پوهنتون پولی تخنیک کابل و مهمانان نیز در این سیمینار اشتراک ورزیده بودند که نخست روی موضوعات بزرگ ترین مسابقات جهانی بین محصلان پوهنتون های جان معلومات ارایه گردید که سالانه در این مسابقات بیش از 25000 هزار تماشاگر، بیش از 1000 پوهنتون از سراسر جهان با هم رقابت میکنند که برای برنده این مسابقات یک ملیون دالر آمریکایی جهت پیش برد پروژه تعیین گردیده است در این سیمینار معین انرژی وزارت آب و برق نیز روی موضوعات ( Hult Prize ) و چگونگی نایل آمدن این محیط اکادمیک به موفقیت ها اشاره نموده و از دستاورد های پوهنتون پولی تخنیک کابل اظهار سپاس نمود.

همچنان پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکړ" رییس عمومی این محیط اکادمیک نیز از دستاوردهای پوهنتون، پلان های آینده و طرز موفقیت های جوانان پوهنتون پولی تخنیک صحبت همه جانبه نموده و از اشتراک کنندگان اظهار سپاس و قدر دانی نمودند.

در این سیمینار نیز آقای مهمند از دستاورد های پوهنتون پولی تخنیک یاد آوری نموده و جهت اشتراک نمودن در همچو مسابقات محصلان این پوهنتون را تشویق نمودند.

 

نوت : قابل یاد آوری است که محصلان عزیز میتوانند معلومات بیشتر را از آدرس های ذیل بدست بیاورند.

www.Hultprizeat.com/kpu

www.Hultprizeat.com