محفل معرفی محصلان جدیدالشمول با رهبری این پوهنتون

17 اسد, 1396

محفل تعارفی محصلان جدید الشمول پوهنځی های هشت گانه پوهنتون پولی‌تخنیک کابل با هیئت رهبری و استادان این پوهنتون

این محفل که در جمنازیوم پوهنتون پولی تخنیک کابل به تاریخ 16/5/1396 هجری خورشیدی دایر گردیده بود در نخست برنامه با آیات متبرکه قرآنی آغاز و متعاقبآ پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر" رییس عمومی این کانون علمی با سخنان عالمانه  شان کامیابی محصلان جدیدالشمول را خیر مقدم گفته و با معرفی معاونین ،روسای پوهنځی ها،آمرین دیپارتمنت ها و نمایندگان محصلین پوهنحی ها،در موارد وظایف ومسئولیت های محصلان در طول دوره تحصیل و امکانات دوره تحصیلی را برای محصلان بیان نمودند.

بعدآ پوهنمل دیپلوم انجنیر محمدالله " ابراهیمی " معاون امورمحصلان پوهنتون  پولی تخنیک در مورد بعضی مسایل مهم تدریس صحبت،و محصلان را تشویق به دروس و کسب علم نموده و همچنان روی موضوعات رهنمود محصلان جدیدالشمول معلومات ارایه نمودند.

دراین محفل نیز پوهنوال دیپلوم انجنیر عبدالاحد " خالقی " معاون علمی این کانون علمی با صحبت عالمانه شان راه پیدا نمودن  محصلان جدیدالشمول را به پوهنتون پولی تخنیک کابل مبارک باد گفته آنان را در رابطه به تحصیل و موفقیت های هرچی بیشتر شان تشویق نموده تا مصدرخدمت به وطن گردند.

در اخیر محفل با تقسیمات محصلان هرپوهنحی با رییس مربوطه  برای رهنمای و آشنای بیشتر با سیستم کردیت پایان یافت.