محفل قدر دانی و اهدای تقدیر نامه به محترم رییس پوهنتون پولی تخنیک کابل

27 Jan, 2018

در نخست محترم اطیع الله " رسولی " مسئول برنامه (  تقدیر از رهبران نخبه افغان) در مورد طرح های تحصیلی و دیدگاه های شان در مورد برای اشتراک کنندگان معلومات ارایه نمودند.

سپس محترم منگل رییس بنیاد ( ارتقا ظرفیت محصلان ) در مورد ظرفیت های تحصیلی محصلان فارغ شده از پوهنتون ها صحبت نموده و در مورد تضمین کیفیت تحصیلی که از چینل های تحقیقی به پوهنتون های داخلی و خارجی معرفی میگردند زمینه آنرا برای نسل جوان آماده خواهند نمود، و اظهار نمودند که فعلا در پنج کشور زمینه تحصیل برای محصلان وجوانان از طریق این برنامه مهیا میباشد.

سپس دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر" ریییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل در مورد  ارتقای سویه تحصیلی محصلان وایجاد مرکز خلاقیت در پوهنتون پولی تخنیک کابل وچگونگی کاردهای انجام شده در این پوهنتون صحبت کرده ، همچنان در مورد ایجاد یک میکانیزم همکاری دوجانبه تبادل نظر نمودند .

متعاقبآ تعدادی از استادان پیرامون موضوع طرح شده نظریات خویش را ارایه کرده و در اخیر تقدیر نامه تهیه گردیده از طرف مسئول این برنامه برای محترم رییس پوهنتون پولی تخنیک کابل اهدا گردید.

همچنان برای تعدادی از هیئت رهبری این پوهنتون نیز یک یک جلد کتاب طور تحفه تقدیم گردید.