محفل دفاع پروژه دیپلوم محصلان دیپارتمنت انجنیری ساختمان های ترانسپورتی در مقر وزارت فواید عامه

04 Aug, 2018

محفل دفاع پروژه دیپلوم محصلان دیپارتمنت انجنیری ساختمان های ترانسپورتی در مقر وزارت فواید عامه تدویر یافت و این گامی است برای کاهش فاصله میان نهاد های آکادمیک و نهاد های سکتوری مرتبط به آن. همچنان یکی از موثر ترین شیوه برای نشان دادن توانایی جوانان و زمینه جذب آنها در بازار کار است .
به نمایندگی از هیئت رهبری پوهنتون پولیتخنیک اظهار سپاس و قدر دانی می‌نمایم از جلالتماب وزیر صاحب جوان ، متعهد و فعال وزارت فواید عامه محترم دیپلوم انجنیر یما یاری و محترم دیپلوم انجنیر عبدالرحمن صلاحی معین صاحب وزارت فواید عامه که زمینه تدویر این محفل را در مقر وزارت فواید عامه میسر ساخته و با صحبت های رهنمودی شان وعده هر نوع همکاری برای رُشد ظرفیت محصلین و جذب آنها برای دوره های کار آموزی و کاری نمودند.