محفل دفاع تیزس ششمین دوره ماستری دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی پوهنخی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل

11 Mar, 2019

محفل با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید ، وپخش سرودملی آغازگردید . بعدآ محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید "کاکړ" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل فراغت انجنیران را به آنها وخانواده هایشان تبریک وتهنیت گفتند ، وازایجاد وفراهم سازی زمینه جامع وخودکفا ، برای تدریس مقطع ماستری ودوکتورا دراین پوهنتون اطمینان دادند وهمچنان ازسهمگیری علمی وعملی این پوهنتون دربخش های زیربنایی وبنیادی کشوریادآوری نمودند .

همچنان محترم پوهاند رازمحمد "عزیزی" رئیس پوهنخی ساختمانی ورئیس کمیته ارزیابی دفاع تیزس های انجنیران دررابطه به پیشینه تحصیل ماستری ودوکتورا درآن  پوهنخی معلومات ارایه نمودند.

دراین محفل ، محترم معین وزارت شهرسازی واراضی ، محترم پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالاحد "خالقی" معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل ، تعدادی ازاستادان ، ومهمانان حضورداشتند . 

قابل یادآوری است که دراین دوره به تعداد (28 ) تن ازتیزس های ماستری خود دفاع مینمایند.