محفل خوش آمدید و معرفی پوهنتون پولی تخنیک کابل برای محصلان جدیدالشمول 1397

27 Aug, 2018

 

هیئت رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل از ورود محصلان جدیدالشمول طی برگزاری یک محفل ویژه استقبال و ضمن خوش آمدید آنان به این نهاد تحصیلی برنامه های درسی و طرزالعمل های وزارت تحصیلات عالی و اداره پوهنتون را برای آنان به معرفی گرفت.

روز دوشنبه ساعت 9بجه قبل از ظهرمورخ 5/6/1397 محفل تحت عنوان خوش آمدید و معرفی پوهنتون پولی تخنیک کابل با حضور هیئت رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل برای محصلان جدید الشمول سال 1397 در جمنازیوم پوهنتون پولی تخنیک کابل تدویر گردید.

در نخست محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید کاکر رئیس پوهنتون پولی تخنیک کابل به نماینده گی از هئیت رهبری پوهنتون صحبت نموده  و راه یافتن محصلان جدیدالشمول را به رشته  های تخصصی پوهنحی های هشت گانه این کانون علمی تبریک و حضور شان را به پوهنتون پولی تخنیک  خیر مقدم گفتند و همچنان پوهنتون پولی تخنیک کابل را مختصراً خدمت شان معرفی،  مسولیت ها و ظایف محصلان را در قبال پوهنتون یاد آور شدند و روی اهمیت و جایگاه پوهنتون و نقش تحصیل در زندگی اجتماعی بشرمفصلاً صحبت و اهداف و پلان های تحصیلی پوهنتون را نیز به معرفی گرفت و از عموم محصلان جدیدالشمول خواست تا مقرره ها ، لوایح و پالیسی های وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون پولی تخنیک کابل را رعایت نموده و در کسب علم و دانش با جدید تمام بکوشند و متعاقباً محترم پوهاند دیپلوم انجنیر محمد نذیر نجابی رئیس پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پیرامون نظم و دسپلین محصلان ، سلوک اجتماعی و مقرره های مربوط به محصلان به تفصیل صحبت نموده و در مورد حقوق، امتیازات و جایگاه محصلان در محیط اکادمیک آگاهی های لازم را ارایه کردند وتوجه محصلان را در خصوص  حفظ پاکی و صفایی ساحات پوهنتون معطوف ساختند و در اخیر بصورت دسته جمعی محصلان جدیدالشمول سال 1397از تمام ساحات پوهنتون عملاً مشاهده و دیدن نمودند که در جریان مشاهده توسط روئسای محترم پوهنحی ها رهنمایی لازم برای محصلان صورت گرفت.