محفل توزیع تصدیق نامه های کورس GISوکدسترارتقا ظرفیت محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل وکارمندان اداره مستقل اراضی افغانستان

04 Dec, 2018

دراین محفل محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید "کاکر" ریس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل محترم جواد"پیکار" رییس عمومی اداره مستقل اراضی افغانستان وهیت رهبری آن اداره ،محترم پوهاند عبدالاحد "خالقی " معاون علمی ، محترم غلام اولیا "پوپل" معاون مالی واداری ، روسای محترم پوهنځی ها ، نماینده محترم موسسه" تیکا "،نماینده محترم بانک جهانی ،نماینده محترم وزارت شهرسازی ،نماینده  محترم شاروالی کابل ،نماینده محترم موسسه "هبیتات " تعدادی ازاستادان ومحصلان اشتراک داشتند .

 

 محفل با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید وپخش سرود ملی آغازگردید.درنخست محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید "کاکر" رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل درمورد ظرفیت سازی وهمکاریهای دوجانبه اداره اراضی وپوهنتون پولی تخنیک کابل صحبت همه جانبه نموده ، وادامه همکاری های بعدی را به آن اداره وعده دادند ،وهمچنان ازاداره محترم اراضی افغانستان بخاطرایجاد زمینه های کاری فارغان این پوهنتون تشکروقدردانی نمودند.

 

 

بعدآ محترم پوهنمل دوکتور شاه ولی "څرګند" رییس پوهنځی جیوماتیک وکدستر درمورد پروسه تریننگ وبرنامه های ارتقا ظرفیت کورسهای یادشده برای حاضران معلومات مفصل ارایه کردند.

یکتن ازفارغان ضمن تشکری ازمسولان وبرگزارکننده گان کورسها ی یاد شده ابرازامید واری نمودند تا درادارات ذیربط شامل کارشوند .

همچنان هییت متذکره ازلابراتوارهای پوهنځی جیوماتیک وکدستر بازدید بعمل آوردند .

دراخیرتصدیق نامه های فارفان کورسهای یاد شده توسط مسولین توزیع گردید .