محفل توزیع تحسین نامه هاو تصدیق نامه های کورس های زمستانی

20 Mar, 2018

محفل با اشتراک محترم پوهنوال محمد سعید "کاکر "رییس پوهنتون پولی تخنیک کابل،محترم دوکتوراحمدسیر"مهجور"معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی ،محترم غلام اولیا "پوپل "معاون مالی واداری،محترم پوهنیار سیدمجتبی "ایشانزاده "معاون امورمحصلان ،استادان ،محصلان وکارمندان این پوهنتون برگزار گردید.

درنخست آیاتی چندازکلام الله مجیدقرآت ،و سرودملی پخش گردید.

متعاقبآ محترم پوهنوال محمد سعید"کاکر"رییس پوهنتون پولی تخنیک کابل درمورد دست آورد های علمی وتحقیقی پوهنتون معلومات ارایه نموده وازحمایت نهاد های همکاربااین پوهنتون تشکروامتنان نمودند.

همچنان محترم احمد سیر"مهجور"معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی درمورداایجاددوره های آموزشی وارتقای ظرفیت محصلان دراین پوهنتون را،یک گام مثبت وارزنده توصیف نموده وازمسولین تشکروقدردانی کردند.

دررابطه به موضوع محترم معاون امورمحصلان پوهنتون پولی تخنیک ودوتن ازمحصلان نیز صحبت نمودند.

دراخیرمحفل تصدیق نامه ها وتحسین نامه ها ایکه به همین مناسبت تهیه گردیده بود به محصلان وتعدادی ازکارمندان توزیع گردید.