محفل تقدیر از کارکردهای استادان،کارمندان و کارکنان متقاعد پوهنتون پولی تخنیک کابل

20 Mar, 2019

محفل با تلاوت آیتی از قران کریم اغاز گردید. ابتدا محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل از خدمات وکارکرد های استادان ومنسوبین پوهنتون پولی تخنیک کابل بخصوص انانیکه درسال 1398 به تقاعد سوق گردیده اند به نیکی یاد اوری نموده، از زحمات وکوشش های که درعرصه علمی واکادمیک انجام داده اند تقدیر وتمجید نمودند.

سپس محترم پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالاحد "خالقی " معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل از خدمات صادقانه استادان در عرصه های علمی واکادمیک طی سال های انجام وظیفه شان قدردانی و سپاس گذاری کرده وابراز امید واری نمودند تا استادان جوان انرا  منحیث سرمشق و الگوی خویش قراردهند.

همچنان محترم پوهاند محمد نعیم "اقرار" از خدمات وکارکردهای استادان متقاعد به نیکی یاد اوری کرده به ایشان ارزوی موفقیت در امورات زندگی شان نمودند.

درهمین حال محترم پوهاند دوکتور نقیب الله "سهاک"، محترم پوهاند دوکتور "نجف"، محترم پوهاند دوکتور محمد قاسم "صدیقی" و محترم پوهندوی شمس الحق "کاشفی" به نمایندگی از استادان متقاعد صحبت نموده واز هیت رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل بخاطر ارج گذاری به خدمات علمی واکادمیک استادان ابراز امتنان نموده و وعده نمودند تا منبعد نیز به این پوهنتون درعرصه های یاد شده همکاری نمایند.

دراخیر تقدیرنامه ها وسپاس نامه های ایکه به همین مناسبت ازطرف رهبری پوهنتون تهیه گردیده بود به استادان، کارمندان و کارکنان متقاعد تقدیم گردید.