محفل افتاح لابرتوار فوتو ولتایک و کتابخانه دیپارتمنت تامین برق پوهنحی الکترومیخانیک

25 May, 2018

محفل ایکه به همین مناسبت در تالار IT  برگزار گردیده بود در نخست محترم پوهنوال دپیلوم انجینرمحمد سعید "کاکر" ریس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ضمن قدر دانی و تشکری از وزارت احیا و انکشاف دهیات بخاطر ایجاد لابرتوار و کتاب خانه در پوهنتون پولی تخنیک کابل و عملی نمودن تفاهم نامه عقد شده میان دو طرف ابراز امید واری نمودند تا همکاری های دو جانبه درزمینه ادامه یابد .

سپس محترم پوهنمل دوکتور نجیب الله " خواجه عمری" وزیر تحصیلات عالی ، روی امکانات و ظرفیت های موجود در پوهنتون های کشور صحبت نموده و از ریس و هیت رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل و وزارت احیا و انکشاف دهات بخاطر ایجاد کتاب خانه و لابرتوار مذکور ابراز قدردانی و تشکری نمودند.

متعاقبآ محترم معراج الدین "شمس" معین مالی و اداری وزارت احیا و انکشاف دهات در مورد پروژه های انکشافی آن وزارت درسطح کشور معلومات داده و در رونق و رواج  انرژی پاک و پایه دار توضیحات مفصل و همه جانبه ارایه نمودند و ایجاد لابرتوار و کتاب خانه دیپارتمنت تامین برق را بخشی از این برنامه جامع خواندند. همچنان تقدیر نامه ایکه به همین مناسبت اماده گردیده بود به معین مالی و اداری وزارت احیا و انکشاف دهات تفویض گردید.

در اخیر محفل لابرتوار و کتاب خانه متذکره با قطع نوار توسط محترم وزیر تحصیلات عالی ، محترم ریس پوهنتون پولی تخنیک کابل و محترم معین مالی و اداری وزارت احیا و انکشاف دهات افتتاح و به بهره برداری سپرده شد .