مجلس گفتمان وافتتاح پروگرام های ظرفیت سازی برای جوانان در بخش های مرتبط با آب ومحیط زیست برای افغانستان

21 Oct, 2019

مجلس با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز شد.

درنخست پیام محترم پوهاند عبدالاحد "خالقی" معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل توسط محترم پوهاند محمد نذیر "نجابی" قرائت گردید و حضور اعضای مرکز تحقیقات آب ومحیط زیست افغانستان، نماینده های محترم موسسه کریک، استادان ، اعضای شبکه جوانان آسیای مرکزی مهمانان ، محصلین عزیز را خیر مقدم گفتیند.  

متعاقبا ً محترم نجیب الرحمن "صبوری" مسئول مرکز ملی وتحقیقات آب ومحیط زیست بحث تحقیق درمورد آب را در کشور ضروری و پالیسی های مرتبط به آب را در سطح کشور مهم حیاتی دانستند.

سپس یک تعداد ازنماینده های نهاد ها ومحصلان فارغ التحصیل که دربخش آب ومحیط زیست تحقیقات خویش را در داخل وخارج از کشور انجام داده اند تجارب وآموخته های خویش را با ارایه پرزنتیشن با حاضرین مجلس ارایه نمودند.

درهمین حال محترم پوهنیار محمد نجیم "نسیمی" مسول جوانان شبکه آسیایی مرکزی دربخش آب درمورد اهمیت مرکزملی تحقیقات آب ومحیط زیست در بخش های ظرفیت سازی، اگاهی دهی، مشوره دهی، پالیسی، ایجاد مشارکت ها با نهاد ها، شیوه های کاری، تهیه آب آشامیدنی ، محیط زیست مناسب برای حیات صحبت نمودند.

مجلس بعد از یک مباحثه روی اجندا مطروحه توسط پوهنوال محمد نسیم "نسیمی" و پوهاند محمد قاسم "صدیقی" با ارایه صحبت های شان برای مشارکت جوانان در بخش های تحقیق و مشارکت دربیشتر ساختن منابع آب وکم ساختن مصرف ان، تهیه پروپوزل ها، دایرنمودن کنفرانس ها ، اشنایی با تکنالوژی مدرن مجلس را جمع بندی نمودند.