قرارداد تطبیق برنامه قیمت‌گذاری زمین و ملکیت در افغانستان (ALPIS ) میان وزارت شهر سازی و اراضی و پوهنتون پولی تخنیک کابل

21 Jan, 2019

قرارداد تطبیق برنامه قیمت‌گذاری زمین و ملکیت در افغانستان (ALPIS )  میان وزارت شهر سازی و اراضی و پوهنتون پولی تخنیک کابل با استفاده از مقرره استقلایت مالی پوهنتون ها به امضاء رسید. که گام ایست بسوی خودکفایی پوهنتون پولیتخنیک کابل.

در این مراسم نخست، محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید کاکړ، رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل با تمجید از ابتکار محترم محمد جواد پیکار سر پرست وزیر شهر سازی و اراضی  در سهیم ساختن این نهاد اکادمیک در پروژه‌های ملی، بر دوام همکاری تاکید ورزیده و از همه اشتراک کننده گان اظهار قدر دانی نمودند.

متعاقباً محترم محمد جواد پیکار، دست یابی به اهداف ملی را نیازمند کار مشترک وزارت شهر سازی و اراضی و این نهاد اکادمیک دانست و گفت، این همکاری روزنه امید برای افغانستان بهتر را به میان آورده است.

همچنان خاطر نشان ساخت که نبود احصائیه دقیق از ارزش شهرها در کشور، مانع رشد سرمایه‌گذاری است و با تطبیق برنامه یادشده، همه این مشکلات از میان برداشته می‌شود و  با اشاره به اهمیت برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت در افغانستان (ALPIS) گفت، با تطبیق برنامه متذکره ضمن برملا شدن ارزش واقعی شهرها، نظام خرید و فروش ملکیت‌ها و جمع‌آوری مالیات دولتی شفاف‌تر و سهل‌تر می‌شود.

و راجع به اهمیت ورکشاپ دو روزه قیمت گذاری زمین و ملکیت در افغانستان (ALPIS) از همه اساتید پوهنتون پولی تخنیک و تطبیق کننده‌گان برنامه خواست تا بر روش کاری تطبیق این برنامه بحث‌های همه جانبه داشته باشند  وبه منظور موثریت و انسجام امور پیشنهاد کرد که مرکز مدیریت پروژه‌های ملی در چارچوب این نهاد اکادمیک ایجاد گردد.

در اخیر محترم محمد جواد پیکار، سرپرست وزارت شهر سازی و اراضی و محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید کاکړ، رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل  قرارداد تطبیق برنامه سیستم معلوماتی قیمت گذاری زمین و ملکیت در افغانستان (ALPIS)  را با حضور داشت محترم پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالاحد خالقی معاون علمی پوهنتون پولیتخنیک کابل و روسای پوهنحْی ها به امضاء رسانید.

قابل ذکر است که پوهنتون پولی تخنیک کابل طبق قرارداد فوق، برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت در افغانستان را با نظارت وزارت شهر سازی و اراضی تطبیق می‌نماید.