عقد تفاهنامه همکاری وافتتاح اعمار پروژه انستیتوت تدارکات ملی در محوط این پوهنتون، میان پوهنتون پولی تخنیک کابل و ریاست محترم تدارکات ملی

03 Sep, 2019

ملاقاتی که محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکړ" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل با معاون ریاست محترم تدارکات ملی وهمکاران شان داشتند در مورد اهمیت وارزش مندی های این مرکزصحبت وتبادل نظرنمودند.

ضمناً رئیس پوهنتون پولی تخنیک کابل از ایجاد موثریت مرکز تحقیقاتی دربخش های مختلف علمی واکادمیک دراین نهاد، تفاهمنامه میان این پوهنتون وکشور استرالیا مبنی برایجاد پروگرام های ماستری، آفرگشایی اعمار دو باب تعمیردر محوط این پوهنتون وعدم تکمیل تعمیر پوهنحی کمپیوتر ساینس یاد آورشدند.

متعاقباً معاون ریاست محترم تدارکات ملی درمورد آغاز پروژه جدید وجذب 100تن از فارغ التحصیلان این پوهنتون در آن پروژه ،ترتیب پلان استراتیژیک ، تخصصی سازی کارمندان آن نهاد به همکاری کشور های خارجی و کمک های بانک جهانی، ترتیب وتنظیم نصاب تحصیلی انستیتوت تدارکات ملی به همکاری کشور هندوستان وعدم جای مشخص برای اعمار تعمیر که در گزارش شان به ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان ارایه نموده بودند، معلومات داده وخواهان همکاری این پوهنتون شدند.

در اخیر این ملاقات تفاهمنامه همکاری های همه جانبه میان ریاست محترم پوهنتون پولی تخینک کابل وآن اداره محترم امضا وپروژه اعمارانسیتیوت تدارکارت ملی درحضورداشت پوهاند عبدالاحد "خالقی" معاون علمی پوهنتون،خواجه محمد انور"نوری"معاون مالی واداری پوهنتون ویک تعداد از روسای پوهنحئی های این پوهنتون افتتاح گردید.