عقد تفاهم نامه میان پوهنتون پولی تخنیک کابل و سازمان جهانی یونسکو

22 Nov, 2017

محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر" با محترمه پاتریشیا " مک فلپس " نماینده یونسکو برای افغانستان و هیئت همراهان شان در دفتر کاری ریاست پوهنتون پولی تخنیک دیدار و تبادل نظر نمودند.

دراین دیدار محترم پوهاند دیپلوم انجنیر عبدلاحد " خالقی " معاون علمی، وبعضی از روسای پوهنحی های این پوهنتون نیزحضور داشتند.

ابتدا پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر" در مورد تاریخچه پوهنتون پولی تخنیک کابل به نماینده یونسکو و هیئت همراهان شان معلومات داده و از دستاوردها وکارکردهای اخیر هیئت رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل نیز یاد آوری نمودند.

سپس نماینده یونسکو در مورد شیوه همکاری موسسه شان با پوهنتون پولی تخنیک صحبت نموده و دستاورد های این پوهنتون را مثبت دانسته و از برنامه یونسکو برای همکاری در عرصه های مختلف علمی و تحقیقی با پوهنتون پولی تخنیک به ریییس و هیئت رهبری این کانون اکادمیک اطمینان داده، و در اخیر توافق نامه همکاری که به همین مناسبت تهیه گردیده بود توسط رییس پوهنتون پولی تخنیک و نماینده یونسکو برای افغانستان به امضا رسید.