عقد تفاهمنامه همکاری میان پوهنتون پولی تخنیک کابل وپوهنتون لوگر

08 Mar, 2020

تفاهمنامه همکاری میان پوهنتون پولی تخنیک کابل وپوهنتون لوگربه امضا رسید دراین نشست نخست محترم پوهاند دیپلوم انجنیرعبدالاحد"خالقی" معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل به  محترم پوهنمل عبدالناصر"استانکزی" وهمراهانش خیرمقدم گفته و روی خصوصیات پوهنتون پولی تخنیک کابل ، چگونگی ایجاد یک نهاد علمی واکادمیک ،ایجاد پوهنځی هاو دیپارتمنت ها ، پروسه تضمین ازکیفیت ، موارد پیشگیری برای ایجاد یک پوهنتون ،چگونگی تهیه مواد درسی ، لکچرنوت ها و کریکولم ها صحبت نموده ووعده هرگونه همکاری دربخش های علمی واکادمیک سپردند.

متعاقباً محترم پوهنمل عبدالناصر"استانکزی" رئیس پوهنتون لوگر ابراز تشکر ازهمکاری های این نهاد نموده وخواهان همکاری وامضا تفاهمنامه شدند.

 این نشست با امضا تفاهمنامه میان پوهنتون پولی تخینک کابل وپوهنتون لوگر درحضورداشت تعدادی از روئسا پوهنځی های پوهنتون پولی تخینک کابل خاتمه یافت.