عقد تفاهمنامه همکاری علمی میان پوهنتون پولی تخنیک کابل وپوهنتون خصوصی باختر

05 Jul, 2019

تفاهمنامه همکاری های میان پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون باختر به امضاء رسید . درنشست ایکه محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکر" رئیس پوهنتون پولی تخنیک کابل با محترم دوکتور امیرمحمد " نوری" رئیس پوهنتون خصوصی باختر دردفتر کارشان داشتند ،دوطرف روی موضوعات مورد علاقه صحبت وتبادل نظرنموده وتفاهمنامه همکاری علمی میان دوپوهنتون را به امضا رسانیدند.

درحین امضای تفاهمنامه متذکره، محترم پوهاند دیپلوم انجنیرعبدالاحد "خالقی" معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل، محترم پوهنوال امان الله "فقیری " وعده ازهئیت رهبری پوهنتون خصوصی باختر نیزحضور داشتند.