سمینار سیستم های قدیمی آب وروشهای پیشرفته تصفیه آب

08 Oct, 2017

سمینار سیستم های قدیمی آب وروشهای پیشرفته تصفیه آب کاریز ها وغشاء های نفوذی معکوس 7-17 اکتوبر 2017 پوهنتون پولی تخنیک کابل :

سمینار سیستم های قدیمی آب وروشهای پیشرفته تصفیه آب به ابتکار پوهنتون پولی تخنیک کابل و حمایت مالی وتخنیکی پوهنتون TU Delft کشور شاهی هالند، سازمان جهانی IOM  وموسسات همکار با اشتراک هیت رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل ، متخصصین داخلی وخارجی دایر گردید .

محفل با تلاوت آیات چند ازکلام الله مجید ونواختن سرود ملی آغاز گردید . سپس محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل پیرامون اهمیت آب های کشور وچگونگی استفاده ومدیریت آن مفصلاً صحبت نموده و روابط کشورهای منطقه و همسایه های افغانستان رادر ارتباط مستقیم با آب دانسته وافزود که هرگاه ازضایعات آب جلوگیری ودرست مدیریت شود ودرین عرصه برنامه ریزی دقیق صورت گیرد میتواند در انکشاف ورشد کشور ومنطقه نهایت موثر وسرنوشت ساز باشد.

بعداً محترم دوکتور سید مهجور معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی، از هیت  رهبری پوهنتون پولی تخنیک وپوهنتون TU Delft کشور هالند وموسسه جهانی  IOM وسایر نهاد هایکه در راه اندازی سمینار مذکور تلاش وکوشش نموده تشکر وقدردانی نمود وخواهان برگزاری ورکشاپ های وسیع درین مورد مهم وحیاتی گردید وازتدویر سمینار متذکره حمایت وپشتیبانی نمود.

متعاقباً سفیر کشور هالند مقیم کابل ضمن سخنانی حمایت مالی وتخنیکی کشورش را درمورد سمینار متذکره ابراز نموده وتجربه کشور هالند دراین زمینه را برای متخصصان افغان درمهار آب ها مفید وسازنده دانسته وازبازگشت وهمکاری متخصصان افغان ازکشور هالند به افغانستان به ویژه درمهار ومدیریت آب ها وحمایت وپشتیبانی نمودند.

در ارتباط به موضوع رئیس سازمان مهاجرت یا IOM راجع به آب وبحران هایکه کشورها به آن مواجه بوده وارتباط مستقیم با مهاجرت داشته مهم دانسته وبرنامه های سازمان متذکره را درمورد ظرفیت وارتقا پذیرش افغان های متخصص را فراهم ساخته وازبرگزار کننده گان سمینار متذکره تشکر وقدردانی نمود.

دراخیر محترم دوکتور امیر" حیدری" مسئول وبرگزارکننده سمینار مذکور، درمورد آجنداء وطرزالعمل کاری سکشن ها وچگونگی نحوه پیشبرد موضوعات تحت بحث به حاضران معلومات مفصل ارایه کرد. قابل یاد آوری میباشد که این سمیناربه مدت 9 روز دوام خواهد داشت .