رهنمائی محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل جهت ثبت نام به بورسیه های خارج ازکشور

26 Jan, 2019

دراین گرد همایی که درتالارIT تدویریافت، نخست محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید "کاکړ"رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل درمورد اهمیت تحصیلات عالی درخارج ازکشور صحبت نموده وازمحصلان خواستند تا از فرصت های موجود استفاده نموده ومصدرخدمت به مردم ووطن خود شوند .

متعاقبآ محترم استاد خواجه جاوید "صدیقی" درموردتجربیات دوران تحصیل دوه ماستری خویش درکشورترکیه را با محصلان شریک ساخته وازسعی وکوشش مسولان وهئیت رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل دراین زمنیه اظهار تشکروامتنان نمودند .

سپس شیوه ثبت نام و جزئیات آن ، وهمچنان رشته هائیکه محصلان بتوانند به صورت درست به بورسیه های کشورترکیه ثبت نام نمایند توسط محترم استاد "حمایت" که فعلآ مشغول تحصیل دوره ماستری خویش در آن کشورمیباشد بروی سلایت توضیح داده شد .