دیدار محصلان پوهنتون پولیتخنیک کابل از آبدات تاریخی کشور

15 Oct, 2019

محصلان دیپارتمنت های شهر سازی و مهندسی پوهنتون پولیتخنیک کابل برای کسب تجارب عملی در مضامین تاریخ مهندسی و حفظ آبدات تاریخی از قصر پغمان و جریان کار باز سازی قصر های تاریخی بالا باغ پغمان دیدن کردند.

 

قصر های بالاباغ پغمان که از آثار دوره امانی به شمار میرود ، در جریان جنگ های چند دهه اخیر تقریباً به گونه کامل منهدم شده بود و دوباره به ابتکار اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری بازسازی میشود.