دومین کنفرانس مسابقات جهانی ( HULT PRIZE ) و طرز سخنوری

11 قوس, 1396

کنفرانس علمی پیرامون HULT PRIZE   و طرز سخنرانی در تالار تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولی تخنیک کابل با اشتراک نماینده  اداره  امور ، رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل، مهمانان داخلی و خارجی تعداد از محصلین پوهنتون پولی تخنیک و پوهنتون های دیگر نیز حضور داشتند دایر گردید، که بعد از تلاوت آیات چند از آیات ملکوتی در نخست محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر" رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل پیرامون دستاورد های پولی تخنیک و برنامه HULT PRIZE صحبت نموده و از اشتراک کنندگان اظهار قدر دانی نمودند.

به تعقیب مسئول HULT PRIZE افغانستان راجع به این برنامه معلومات مفصل ارایه نموده و همچنان اقای احسان الله مهمند روی موضوعات مختلف تجارت و دست یابی به موفقیت های جوانان صبحت کردند.

در این برنامه نیز اداره امور آمادگی خود را با انجنیریان جوان پوهنتون ابراز داشته و  اقای Wolf  روی موضوعات سخنرانی بهتر و تعدادی از مهمانان نیز سخنانی خود را ایراد فرمودند.

همچنان در این برنامه تعداد از محصلان  موضوعات خویش را به حاضرین یاد آوری نموده و در اخیر با تفویض تحسین نامه برای همکاران برنامه HULT PRIZE از طرف ریاست پوهنتون پولی تخنیک و گرفتن عکس دسته جمعی محفل پایان یافت.

 

نوت : قابل یاد آوری است که محصلان عزیز میتوانند معلومات بیشتر را از آدرس های ذیل بدست بیاورند.

www.Hultprizeat.com/kpu

www.Hultprizeat.com