دومین ورکشاپ بهبود پروسه ارتقای کیفیت

07 Feb, 2018

دومین روز ورکشاپ بهبود پروسه ارتقای کیفیت با مدتی تاخیربه روزچهار شنبه 18دلوبرگزار گردید.

در نخست محترم پوهاند دیپلوم انجنیرعبدالاحد "خالقی" معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل درموردپروسه تضمین کیفیت وآکاهی دهی تطبیق آموزش الکترونیکی صحبت نمودند.و همچنان درمورد ارزش وضرورت های این برنامه معلومات مفصل ارایه نمودند .                                      

بعدآمحترم پوهاند محمد نذیر" نجابی"ریس پوهنحی انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی درمورد گزارش نویسی وگزارش دهی برمبنای مستند سازی توضیحات همه جانبه ومفصل بیان نموده وبه سوالات مطرح شده پاسخ گفتند .                

همچنان تعدادی ازاستادان مقالات تحقیقی خود را  پیرامون موضوع قراعت نمودند که طرف توجه شاملین ورکشاپ متذکره قرار گرفت .