دومین نمایشگاه  پیرامون همایش شهرهای مصئون - بهبود مصئونیت شهری

20 Nov, 2017

این نمایشگاه به روز چهارشنبه مورخ 27 عقرب سال جاری طی محفل پرشکوهی در پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار گردید که در این نمایشگاه تعداد زیادی از مهمانان داخلی و خارجی حضور داشتند در جنب نمایشگاه همزمان سیمینار سه روزه در بخشهای مختلف مانند ساختمانی ، ترانسپورتیشن سیستم پلان های شهری در مرکز و ولایات به مدت سه یوم در سکشن های مختلف علمی وتخنیکی بحث همه جانبه میگردد .

همچنان استادان ، مهمانان داخلی وخارجی و محصلین علاقه مندی شان را از برگزاری همچو نمایشگاه ها،کنفرانس ها و سیمینار ها اظهار نموده و خواهان برگزاری بیشتر چنین محافل گردیده وآنرا در جهت ارتقای ظرفیت دانش شان موثرومفید دانستند.

قابل یاد آوری است سیمینار متذکره بعد از بحث های علمی و تخنیکی و تبادل نظر و نتیجه گیری مثبت از آن طی محفل جداگانه در جمنازیوم این پوهنتون اختتام یافت.