دومین برنامه (مسابقه مدیریت همه جانبه منابع آب)

14 May, 2018

دومین برنامه (مسابقه مدیریت همه جانبه منابع آب) در تالار تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولی تخنیک کابل  باتلاوت آیاتی چندازکلام الله مجید وپخش سرود ملی آغازیافت.

درنخست محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکر" رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ضمن اظهار خیرمقدم مهمانان  وحاضران محفل درمورد اهمیت مدیریت منابع آب سخنرانی همه جانبه نموده، وازمجریان وبرگزارکننده گان برنامه مذکورقدردانی کردند و از کمک و همکاری رهبریت پوهنتون پولی تخنیک کابل در برگزاری همچو محافل تحقیقی وعلمی وعده همکاری نمودند.

سپس محترم دیپلوم انجنیر محمدنسیم " نسیمی" رییس پوهنحی منابع آب وانجنیری محیط زیست در مورد نحوه برگزاری مسابقه مذکور میان محصلان پوهنتون های مختلف کشور توضیحات مزید ارایه نموده و این مسابقات را در رشد و شگوفای استعدادهای جوانان موثر و مفید دانستند.

متعاقبآ محترم پوهنمل عبدالتواب " بالاکرزی " معین علمی وزارت تحصیلات عالی راجع به برنامه منابع آب ومدیریت آب در گذشته وحال معلومات داده و جوانان را به فراگیری دانش مدیریت آب تشویق نمودند.

همچنان سید سیر"َ شُبیر" مشاور وزارت انرژی وآّب وهماهنگ کننده برنامه متذکره ضمن توضیحات در مورد برگزاری مسابقه و شیوه های درست به کار گیری از امکانات و ظرفیت های موجود در این عرصه را برای کشور ومنطقه مفید و با اهمیت تلقی کردند.

در این محفل نیز محترم سلطان محمود"محمودی" رییس تنظیم آب وزارت انژی وآّب در مورد صحبت نموده، همچنان قابل یادهانی میباشد که برنامه ( مسابقه مدیریت همه جانبه منابع آب ) از جانب پوهنتون قزاق  جرمن و موسسات همکار برای محصلان رشته مذکور براه افتاده بود.

همچنان دراین برنامه سخنرانان هریک محترم پوهاند محمد نعیم اقرار استاد پوهنتون کابل، محترم پوهندوی دوکتور عبدالقیوم کریم آمر دیپارتمنت سیول پوهنحی انجینری پوهنتون کابل، برگذاری این نوع محافل برای رشد استعداد های محصلان با ارزش دانستند. متعاقباً پریزنتشن های درمورد موضوعات مرتبط به تغییر اقلیم و مدیریت همه جانبه ای منابع آب در افغانستان توسط دیپلوم انجینر سید شریف شبیر و دیپلوم انجینر محمد طیب برومند متخصص منابع آب وزارت انرژی وآب مقالات خویش را ارایه نموده و در اخیر سه تن از محصلان نیز پیرامون موضوع صحبت نمودند که توسط حاضرین تالار به گرمی استقبال گردیدند. در این برنامه 17 تن از شرکت کننده گان امتحان رقابتی را در حضور داشت کمیته که مشمول استادان پوهنتون کابل ، پوهنتون پولی تخنیک و متخصصین منابع آب وزارت محترم انرژی وآب بودند سپری نموده که بعد از ارزیابی توسط کمیته ای متذکر یک تن محصل از برنامه ای ماستری دیپارتمنت هایدرولیک وساختمان های هایدروتخنیکی به اسم محمد نجیم برنده ای مسابقه اعلان گردید.