دفاع پروژه دیپلوم نخستین دور محصلین دیپارتمنت انجنیری خط آهن پوهنتون پولی تخنیک کابل

04 Aug, 2018

اداره خط آهن افغانستان میزبان محفل دفاع پروژه دیپلوم نخستین دور محصلین دیپارتمنت انجنیری خط آهن پوهنتون پولی تخنیک کابل (مورخ 10 اسد 1397) بود.
محترم یما شمس رئیس عمومی اداره خط آهن افغانستان، انجنیر عبدالباری صدیقی، معاون تخنیکی، پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید کاکړ، رئیس پوهنتون پولی تخنیک کابل، کمیسیون اساتید دیپارتمنت انجنیری پو هنتون پولی تخنیک، تیم انجنیری اداره و محصلین ، در این محفل حضور داشتند. 
آقای شمس ضمن قدردانی از تلاش محصلان در عرصه تحصیلی در رشته انجنیری خط آهن، فراغت ایشان را تبریک گفته و برایشان آرزوی موفقیت کرد. ایشان، بر پیش برد پروژه های خط آهن با امکانات و نیروی انسانی موجود در کشور، تاکید کرد. 
رئیس پولی تخنیک کابل از امکانات و فرصت های کاری در عرصه انجنیری خط آهن ابراز خرسندی کرد و خواهان همکاری های مشترک با اداره خط آهن افغانستان شد. 
سپس، محصلین طور انفرادی در حضور کمیسیون دفاع دیپلوم انجنیری خلاصه مطالعات دفاع دیپلوم خویش را در قالب یک پریزنتیشن ارایه نمودند، و در عرصه موفقیت دوره تحصیلی خویش از جمع اساتید سپاسگذاری نمودند. 
این در حالیست که ورکشاپ چند روزه کارآموزی در بخش خط آهن برای دوره دوم محصلین انجنیری خط آهن در اداره خط آهن افغانستان جریان دارد.