دفاع دیپلوم پوهنځی ساختمانی در وزارت شهرسازی ومسکن

01 Aug, 2018

پوهنتون پولیتخنیک کابل در نظر دارد جهت نزدیک ساختن بازار کار به نهاد آکادمیک، محافل دفاع پروژه دیپلوم فارغ التحصیلان را در سکتور های مرتبط به رشته های پولیتخنیک دایر نماید. به همین منظور دفاع پروژه دیپلوم دیپارتمنت های شهر سازی، ساختمان های صنعتی و مدنی، مهندسی و اداره اعمار ساختمان را در وزارت شهر سازی و مسکن براه انداخته شد.

رییس عموی پوهنتون پولی تخنیک کابل محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید کاکر به نمایندگی از هیئت رهبری پوهنتون پولیتخنیک کابل از رهبری وزارت شهر سازی و مسکن  خاصتاً جناب دیپلوم انجنیر سید نسیم خلیق معین صاحب مسکن، جناب پشتون صاحب، محترم پوهنیار خواجه جاوید صدیقی رئیس تحقیقات و ظرفیت های شهری جهت زمینه همکاری صادقانه ی شان اظهار سپاس و امتنان مینمائیم.

دراین محفل پرشکوه محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر" رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل و تعدادی از روسای وزارت شهرسازی ومسکن نیز سخنان خویش را در رابطه ایراد فرمودند.