جلسه هیت رهبری و روسای پوهنځی ها واستادان پوهنتون پولی تخنیک کابل

02 Aug, 2017

جلسه هیت رهبری و روسای پوهنحی ها وآمرین دیپارتمنت های پوهنتون پولی تخینک کابل با اشتراک محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید کاکر رییس پوهنتون،محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرعبدالاحد خالقی معاون علمی پوهنتون ومحترم پوهنمل محمد الله ابراهیمی معاون امورمحصلان پوهنتون دراتاق کنفرانس های این پوهنتون سه شنبه مورخ 10/5/1396 دایرگردید.

درنخست محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید کاکر ریس پوهنتون درمورد دست اورد های علمی،اکادمیک واداری پوهنتون صحبت همه جانبه نموده مشکلات وکمبودی ها را خاطر نشان ساخته وکارهای انجام شده را مثبت ارزیابی کردند . ودر رابط به اجرای کارهای باقی مانده با همکاری روسای پوهنحئی وسایراستادان تاکید نمودند.

متعاقباً محترم پوهنوال عبدالاحد خالقی معاون علمی پوهنتون درمورد دست اورد ها وکارهای انجام شده صحبت نموده وانرا متعلق به همه استادان دانست،وخواستار کارگروهی همه استادان گردیده وموارد ذیل را خاطر نشان ساختند .

1- اگاهی استادان از احکام صادرشده مقام محترم وزارت تحصیلات عالی مبنی بر تطبیق هرچه بهتر لایحه تضمین کیفیت تدریسی .

2- تجهیز یک تعداد صنوف درسی به سیستم تدریس انلاین با سایرپوهنتون های مرکز وولایات که دارای پوهنحئی های انجنیری باشند .

3- تنظیم ویب سایت رسمی پوهنتون پولی تخنیک کابل

4- درج ونشر کریکولم های درسی درویب سایت پوهنتون

5- توصیه اداب معاشرت از طرف استادان مربوط برای تمام محصلان این پوهنتون

6- به دسترس قراردادن مقالات علمی وتحقیقی استادان به معاونیت علمی به منظورارتقای کیفیت چنین مقالات وتبدیل شدن پوهنتون پولی تخنیک کابل به یک مرکز علمی وتحقیقاتی .

7- صحبت درمورد ازیاد معاشات وامتیازات کادری استادان .

در اخیر تعداد استادان این محیط اکادمیک درمورد مشکلات پروسه تدریس نظریات خویش را مطرح وارایه کردند .