جلسه شورای مشورتی صنعتی

04 سنبله, 1396

جلسه شورای مشورتی صنعتی در پوهنتون پولی تخنیک کابل :

جلسه شورای مشورتی صنعتی به تاریخ 1/6/1396 هجری خورشیدی در پوهنتون پولیتخنیک کابل دایر گردید که درین شورا نمایندگان وزارت های سکتوری، اتاق های تجارت ، شرکت های ساختمانی ، اداره مستقل انکشاف زون پایتخت ، اداره اسکان ملل متحد هبیتات ، USWDP ، مرکز ارتباط انجنیران افغان ،موبی گروپ  تلویزیون طلوع  حضور داشتند.

دراین جلسه روی موارد دوره کار آموزی، پرکتیک ،تدویرکورس های کوتاه مدت برای ارتقای ظرفیت، چگونگی برگزاری نمایشگاه ملی صنعتی و تخنیکی پوهنتون پولیتخنیک بحث صورت گرفت که محفل با آیات متبرکه قرآنی آغاز متعاقبآ بعد از معرفی حاضرین در جلسه پوهنوال دیپلوم مهندس محمد سعید " کاکړ" رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل از اشتراک کنندگان این جلسه قدر دانی نموده و روی موضوعات ( Expo )،فراغت بیش از هزار محصل و زمینه کاریابی آنها،معرفی پوهنتون پولی تخنیک کابل برای جهانیان و ایجاد مرکزتحقیقاتی  در این پوهنتون بحث همه جانبه نموده و همکاری بیشتری را از اشتراک کنندگان خواهان گردیدند.

در این محفل توضیح مختصر پیرامون شورای مشورتی صنعتی پوهنتون توسط سید عبادالله " سادات " ، معرفی پروگرام Expo توسط دیپلوم انجنیر محمدالله " ابراهیمی " معاون امور محصلان اسبق این پوهنتون برای اشتراک کنندگان در جلسه معلومات ارایه گردید همچنان در این جلسه تعدادی زیادی از نمایندگان از موسسات دولتی وغیر دولتی نیز نظریات خویش را مفصلآ بیان و وعده همکاری خویش را با پوهنتون پولی تخنیک کابل نمودند.