جلسه اختتامیه کنفرانس علمی محصلان پوهنتون پولی تخنیک

19 Jun, 2017

جلسه اختتامیه شانزدهمین کنفرانس علمی محصلان پوهنتون پولی تخنیک:

   این کنفرانس به تاریخ 28/3/1396 هجری شمسی در جمنازیوم پوهنتون پولی تخنیک کابل دایر گردید، در این محفل شخص پرتلاش  و مدبرد این پوهنتون پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید"کاکړ" ، معاونین ، رسآی پوهنځی هشتگانه پوهنتون ، استادان ، محصلین و مهمانان نیز حضور داشتند.

  محفل با قرائت چند از کلام الهی آغاز بعد با پخش سرود ملی  ارزیابی کارسکشن ها توسط پوهنمل محمدالله " ابراهیمی معاون امور محصلان به خوانش گرفته شده که سکشن ها قرار ذیل میباشد.

معرفی سکشن ها:

سکشن اول:

  1. پوهنځی الکترمیخانیک: دیپارتمنت های انجنیری تامین برق واتومیخانیک.

سکشن دوم:

  1. پوهنځی انجنیری کمپیوتر وانفارماتیک دیپارتمنت ( IT,CIS,CE )

سکشن سوم:

  1. پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی : دیپارتمنت های تکنالوژی مواد عضوی،غیرعضوی ومواد غذایی.

سکشن چهارم:

  1. پوهنځی جیولوجی ومعادن: دیپارتمنت های استخراج معادن،انجنیری جیودیزی اکتشاف معادن،نفت گاز و جیولوجی انجنیری و هایدرولوژی.

سکشن پنجم:

  1. پوهنځی جیوماتیک وکدستر: دیپارتمنت های جیودیزی انجنیری و GIS .

سکشن ششم:

  1. پوهنځی ساختمانهای ترانسپورتی : دیپارتمنت های انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی وانجنیری راه آهن.

سکشن هفتم:

  1. پوهنځی ساختمانی : دیپراتمنتهای ساختمانهای صنعتی ومدنی واداره اعمار ساختمانها.

سکشن هشتم:

  1. پوهنځی ساختمانی : دیپارتمنت های مهندسی وشهرسازی.

سکشن نهم:

  1. پوهنځی انجنیری منابع آب : دیپارتمنت های آبرسانی وانجنیری محیط زیست وساختمانهای هایدروتخنیکی.

 

    قابل ذکر است که پوهاند محمد نظیر "نجابی" رییس پوهنځی ساختمانهای ترانسپورتی روی اولین کنفرانس علمی  محصلان بحث نموده و نتیجه آنرا مثبت ارزیابی نمودند.

   در محفل به تعداد 170 مقاله علمی از سوی محصلان ارایه گردیده بود که در اخیر این محفل برای استادان ، کارمندان و محصلین از طرف رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل، رسآ واستادان این کانون علمی  تقدیرنامه اهدا گردیده و محفل پایان یافت.