جشن چهل وپنجمین دور فراغت محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل

23 May, 2017

جشن چهل وپنجمین دور فراغت محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل:

    جشن چهل وپنجمین دور فراغت محصلین پوهنتون پولی تخنیک کابل امروز 31 ثور سال 1396 هجری شمسی در جمنازیوم این پوهنتون دایر گردید که ابتدا محفل با آیات متبرکه قرآنی توسط غلام حسن " زاهدی" قرائت بعدآ محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر" رییس عمومی  این کانون علمی با سخنان عالمانه ی خود در مورد  دستاوردهای اخیر این پوهنتون معلومات همه جانبه ارایه نمودند.

   متعاقبا جناب معاون صاحب امور محصلان محترم پوهنمل دیپلوم انجنیر محمد الله "ابراهیمی" نیز  روی موفقیعت سالهای اخیراین موسسه وبرنامه های تحصیلی این کانون صحبت نموده افزودند که در این دوره به تعداد (44) تن محصلین اناث و(506) تن محصلین ذکور به صفت انجنیران جوان فارغ التحصیل  و به منظور اجرای وظایف تقدیم جامعه گردیدند.

  در این محفل محترمه دکتور فریده " مومند" وزیرتحصیلات عالی افغانستان در مورد فعالیت های قابل وصف هیات رهبری پوهنتون پولی تخنیک صحبت همه جانبه نموده چهل و پنجمین دور فراغت محصلین  پوهنتون پولی تخنیک را به منسوبین پولی تخنیک و فامیل تحصیلات عالی کشور تبریک گفتند. افزون بر آن در این محفل ازفعالیت و کار نامه های منسوبین کندک محافظ پولیس در این موسسه توسط   وزیرصاحب وزارت تحصیلات عالی و رییس عمومی پوهنتون تقد یر به  عمل آمد ،همچنان در این جشنواره برای تعداد از کارمندان  آمریت حفظ ومراقبت پوهنتون پولی تخنیک تقدیرنامه اهدا گردید، قابل یاد آوری است که  محترم پوهنیار حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و مشاور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در امور تحصیلات عالی، معاون صاحب علمی محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر عبدالاحد "خالقی"، محترم پوهندوی دکتر شیرشاه سادات رییس تضمین کیفیت وزارت محترم تحصیلات عالی، رییس پوهنحی جیوماتیک وکدستر، رییس پوهنحی ساختمانی، رییس پوهنتون رنا، استادان  و تعدادی از کارمندان پوهنتون پولیتخنیک کابل دیپلوم های محصلان  را با تقدیرنامه های آنها اهدا کردند. در اخیر محفل با دعایئه خاتمه یافت.