جشن فراغت 64 تن از برنامه های ماستری پوهنتون پولی تخنیک کابل

10 Apr, 2017

امروز سند فراغت برای 64 تن ازانجنیران بعد از تکمیل پروگرام ماستری در سه برنامه هر یک دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی , دیپارتمنت هیدرولیک و ساختمان های هایدرو تخنیکی و دیپارتمنت انجنیری و انکشاف معادن طی محفلی توزیع گردید. هیئت رهبری پوهنتون پولیتخنیک کابل این موفقیت را برای انجنیران, اساتید, وزارت تحصیلات عالی و مردم افعانستان تبریک گفته و اظهار سپاس و قدردانی مینماید.

از اساتید محترمی که درین امر مهم زحمات زیادی را متقبل گردیده اند، رهبری پوهنتون مصمم است تا در سایر رشته ها نیز پروگرام های ماستری را مهیا سازد.