جشن ششمین دور فراغت محصلان بخش ماستری شبانه پوهنتون پولی تخنیک کابل

15 Apr, 2018

این محفل  با اشتراک  پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکړ " رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ، غلام اولیا " پوپل " معاون امور اداری ، دیپلوم انجنیر سید مجتبی " ایشانزاده " معاون امور محصلان ، رؤسای پوهنځی ها،اساتید،محصلان و مهمانان در تالار تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولی تخنیک کابل دایر گردید که به تعداد ( 72 ) تن از پوهنځی های ساختمانی ، منابع آب و انجنیری محیط زیست و جیولوجی ومعادن توانستند دیپلوم ماستری خویش را اخذ نمایند.

محفل با آیات متبرکه آغاز بعد از پخش سرود ملی  رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل  پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکړ " با سخنان علمانه شان یک بار دیگر فراغت بخش ماستری را برای استادان و خانواده های شان تبریک عرض نموده افزودند پوهنتون پولی تخنیک کابل سعی وتلاش دارد تا کمک های بیشتری را از کشورهای بیرونی جهت تقویت بخشیدن دانش استادان  و محصلان جلب و جذب  نماید .

دراین محفل نیز یک تن از استادان پوهنځی ساختمانی دیپلوم انجنیر امان الله " فقیری" راجع به تلاش های رهبریت پوهنتون پولی تخنیک کابل و تلاش های های خسته ناپذیر استادان و همچنان تعدادی از استادان  و محصلان ماستری نیز سخنانی داشتند.

در اخیرمحفل با تقدیم دیپلوم و گرفتن عکس دسته جمعی خاتمه یافت.