توزیع دیپلوم هفتمین دور فراغت محصلان پوهنحی انجنیری کمپیوتر وانفارماتیک

18 Dec, 2017

توزیع دیپلوم هفتمین دور فراغت 124 تن محصلان پوهنحی انجنیری کمپیوتر ساینس و انفارماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل یک شنبه مورخ 26 / 9 / 1396 هجری خورشیدی در جمنازیوم این پوهنتون برگزار گردید که  در این محفل فراغت داکتر پیروز رییس پوهنتون ZIIK-TU ، پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر" رییس پوهنتون پولی تخنیک کابل ، اساتید، محصلان و مهمانان نیز حضور به هم رسانیده بودند.

محفل با آیات متبرکه آغاز و در نخست پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر" دور هفتم فراغت محصلان را برای پوهنحی انجنیری کمپیوترساینس، محصلان . خانواده های ایشان تبریک  گفته افزودند رهبری پوهنتون از هیچ نوع سعی و تلاش در راستای خدمت به اولاد وطن دریغ نه ورزیده و همیشه با محصلان یکجا به سوی ترقی خواهند کوشش مینماید.

در این محفل نیز پوهوال دیپلوم انجنیر مرزا محمد " مرزا " رییس پوهنحی انجنیری کمپیوترساینس و انفارماتیک نیز سخنان خویش را راجع به فراعت دور هفتم بحث نموده و از رهبری پوهنتون اظهار قدر دانی نمودند.