توزیع تصدیق نامه های محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

10 Sep, 2018

این محفل که در تالار تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولی تخنیک کابل  با اشتراک محترم پوهنیار دیپلوم انجنیر سید مجتبی " ایشانزاده " معاون امور محصلان، محترم حمیدالله " عرفان " مسئول بخش حمیات پوهنتون ها، برنامه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری، محترم نجیب الله " اکرمی " رویس شبکه شرکت های ساختمانی وانکشافی، محترم عبدالستار " سلیمانخیل " مسئول مرکز کاریابی پوهنتون پولی تخنیک کابل، محصلان پوهنتون پولی تخنیک و پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی راه اندازی گردیده بود که در ابتدا محفل با آیات متبرکه و پخش سرود ملی آغاز وبه تعقیب مقدمه ومعرفی اجندای برنامه، افتتاحیه محفل، سخنرانی مهمانان ویژه، توزیع تصدیق نامه و در خاتمه اختتامیه توسط مسئول مرکز کاریابی پوهنتون پولی تخنیک کابل خاتمه یافت.