تقدیر رییس صاحب پوهنتون پولی تخنیک کابل از طرف رییس صاحب جمهور

17 دلو, 1396

جلالتمآب رییس جمهور اسلامی افغانستان به ارتباط پیشنهاد شماره ( 179 ) مؤرخ 1396/8/22 طی حکم شماره ( 766 ) مؤرخ 1396/11/2 تقدیرنامه درجه دوم را برای محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکړ" رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل منظور فرمودند.