تفاهم نامه همکاری های دو جانبه میان وزارت انرژی و آب و پوهنتون پولی تخنیک کابل

17 Dec, 2018

تفاهم نامه همکاری های دو جانبه میان وزارت انرژی و آب و پوهنتون پولی تخنیک کابل امروز از سوی جلالتمآب انجنیر محمد گل خُلمی سرپرست وزارت انرژی و آب و پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید کاکر رییس پوهنتون پولی تخینک کابل به امضا رسید.

 این تفاهمنامه به منظور همکاری های متقابل علمی میان پوهنتون پولی تخنیک کابل و وزارت انرژی وآب ترتیب گردیده است که در آن ارتقای ظرفیت دانش مسلکی محصلان جهت پیشبرد تجارب علمی در اجرای پرکتیک های شامل کریکولم درسی مرتبط به وزارت انرژی و آب، پیشبینی شده و با شیوه های مقدماتی کار در اداره های انجنیری، پروژه سازی، بهره برداری و تبادل تجارب مسلکی و دانش میان دو طرف مطابق شرایط زمانی شامل می باشد.