تفاهمنامه همکاری میان کمپنی ای سی جی و پوهنتون پولی تخنیک کابل

08 Sep, 2018

 

تفاهم نامه همکاری های علمی و تخنیکی به روز پنجشنبه مورخ 15سنبله سال روان میان پوهنتون پولی تخنیک کابل و گروپ کمپنی های ACG توسط محترم دیپلوم انجنیر حسن نواب رئیس ACG و پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمدسعید کاکړ رئیس پوهنتون پولی تخنیک کابل به امضا رسید؛ طبق متن این تفاهم کمپنی زمینه دوره کار آموزی و کاریابی ، برگزاری دوره های آموزشی ارتقای ظرفیت علمی و زمینه سازی فرصت های بازدید علمی برای محصلان را مهیا میسازد. 
یاد آور باید شد که 60 تن از محصلان را کمپنی ACG طی دو سال اخیر در برنامه‌های کار آموزی تنظیم و تعدادی از آنها بعد از ختم تحصیل جذب آن اداره محترم گردیدند.
به نمایندگی از هیئت رهبری پوهنتون پولیتخنیک از همکاری همه جانبه ACG سپاس و قدردانی مینمایم.