تدویرورکشاپ آموزشی تدریس مبتنی برنتایج وآموزش محصل محوری

04 Feb, 2019

تدویرورکشاپ آموزشی تدریس مبتنی برنتایج وآموزش محصل محوری با اشتراک محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید ‹ کاکر› رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل، محترم پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالاحد‹خالقی› معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل، آمرین دیپارتمنت ها و استادان  تدویر یافته بود ، ازطرف آمریت تظمین کیفیت و به همکاری برنامه های انکشافی تحصیلات عالی ( HEDP ) تدویر یافت.

در ابتدا ، محترم پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالاحد‹خالقی› معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل در مورد اهمیت، ضرورت ومزایای آموزش محصل محوری و رفع مشکلات آموزشی موجود و آوردن تغییرات مثبت در شیوه های تدریس درپوهنتون سخنرانی نمودند.

بعدآ محترم پوهنیار احمد وحید ‹ سکندری › و پوهنمل محمد یونس ‹ وفا › از تجربیات دوره آموزشی خویش که در خارج از کشور در مورد تدریس ( محصل محوری ) فرا گرفته بودند، نتایج مثبت آن را به شاملین ورکشاپ معلومات ارایه نمودند.

 

همچنان جزئیات آشنائی با میتود آموزش تدریس ( محصل  محوری ) از طرف مسؤلین ورکشاپ متذکره به حاضرین معلومات ارایه گردید.

قابل ذکر است که این ورکشاپ آموزشی به مدت ده روز ادامه داشته و برای اشتراک کننده گان د روز اخیرسرتفکیت اهدا خواهد شد