تحکیم و تامین روابط بین پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون های ایالات متحده امریکا

06 Oct, 2018

 

جهت تحکیم و تامین روابط بین پوهنتون پولیتخنیک کابل و پوهنتون های ایالات متحده آمریکا و جذب همکاری های آکادمیک آنها ، آقای ریچارد مسوول تامین روابط پوهنتون های ایالت متحده آمریکا و خانم سارا هوندت معاون امور فرهنگی سفارت ایالت متحده امریکا به پولیتخنیک تشریف آورده و از بخش های مختلف پوهنتون نیز دیدن نمودند. 
در صحبت های که با رهبری پوهنتون داشتنداز پیشرفت های اخیر پولیتخنیک قدر دانی نموده وعده هر نوع همکاری را با این کانون علمی نمودند.