تجهیز نمودن لیلیه پوهنتون پولی تخنیک کابل

11 Nov, 2019

جهت تامین امنیت و فضای بهتر زندگی محصلان عزیز، لیلیه پوهنتون پولی تخنیک کابل با تجهیز،اطاق ها، نصب دیوارهای محافظتی، کمره های امنیتی و ورودی بایمتریک به یک لیلیه معیاری مبدل گردید