برنامه معلوماتی نهاد ایسک (AIESEC) برای محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل

10 Apr, 2019

برنامه معلوماتی نهاد آیسک (AIESEC) برای محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل از طرف مسولین نهاد متذکره برای محصلان این پوهنتون جهت دست یابی به کار درکمپنی های خارجی ونحوه شمولیت در ان نهاد ها دایر گردید.

یک تن از محصلین این پوهنتون که شامل نهاد متذکره میباشد از تجربیات خویش دراین زمینه به حاضرین معلومات ارایه نمود در این برنامه معلوماتی محترم پوهنیار محمد ضیا " ثنا " سرپرست معاونیت امورمحصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل حضور داشتند.