برنامه آموزشی تحت نام مصونیت خطرات زلزله در جمنازیوم پوهنتون پولی تخنیک کابل دایر گردید

11 Oct, 2019

به تاریخ 14 میزان 1398 برنامه آموزشی تحت نام مصونیت خطرات زلزله ( شیک اوت ) از طرف موسسه آقا خان برای اسکان در تالار کنفرانس این پوهنتون برای اساتید و کارمندان پوهنتون پولیتخنیک کابل تدویر گردید!

افزایش معلومات اساتید ، کارمندان و محصلان در راستای آمادگی به مصونیت زلزله آنهارا قادر می سازد خود شان نیز بخشی از تیم آمادگی حوادث طبیعی باشند. و این تمرین مصونیت زلزله را همرای سایر اساتید، محصلان و کارمندان یکجا اجراء نمایند.