ایجاد لابراتوار دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک

03 Mar, 2019

پوهنتون پولیتخنیک کابل در راستای تجهیز نمودن لابراتوار های دیپارتمنت های مختلف این کانون علمی توانست اینبار به کمک بانک جهانی وسایل لابراتواری مُدرن و دو عراده موتر مودل جدید جهت اجرای کار های عملی به دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک فراهم نماید

از کمک های همه جانبه هریک

محترم نور احمد درویش رئیس برنامه های انکشاف تحصیلات عالی

محترم پوهاند عبدالاحد خالقی

محترم پوهنوال سید یوسف.

محترم پوهنوال محمد جمعه کاظمی 

محترم انجنیر حسیب الله 

محترم خواجه عبدالطیف 

سپاس و قدردانی نموده موفقیت های هرچه بیشتر در تمام عرصه های زندگی برایشان خواهانم