امضا توافق نامه ها

28 Jan, 2018

تفاهم نامه میان شرکت افغان نایت ، شکت ساختمانی تاتیکان ،شرکت  افغانستون  با  پوهنتون پولی تخنیک کابل  عقد گردید.

در این محفل که  رهبری شرکت های متذکره و رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل حضور داشتند که در مورد همکاری همه جانبه میان طرفین ، دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر" رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک صحبت نموده و طرفین وعده  همکاری را نمودند.

در ین محفل محترم خواجه زبیر "  صدیقی " رییس انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی نیز حضور داشت.