امضا توافق نامه ارتقای ظرفیت محصلان پولی تخنیک

21 سنبله, 1396

امضا توافق نامه میان شرکت مشورتی و آموزشی بین المللی افغان سمارت و پوهنتون پولی تخنیک کابل :

در راستای ایجاد روابط همکاری با کمپنی های معتبر داخلی جهت زمینه ارتقای ظرفیت برای محصلان عزیز پوهنتون پولی تخنیک کابل ،تفاهم نامه همکاری بین پوهنتون پولی تخنیک کابل و شرکت محترم مشورتی و آموزشی بین‌المللی افغان سمارت امضاء رسید. هردو جانب مساعی مشترک را جهت ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی ،کار آموزی، ایجاد فرصت های کاری و جذب محصلین فارغ التحصیل انجام میدهند. اظهار سپاس و قدردانی مینمایم از موسسه سمارت که تا کنون 50 تن را فارغ کورس نموده متباقی 250 محصل که در برنامه مختلف تنظیم گردیده دروس آن بتاریخ 15 سنبله آغا ز میگردد

.