امضا تفاهمنامه همکاری میان پوهنتون پولی تخنیک کابل وکمپنی داینامیک ویژن

27 Mar, 2019

درملاقاتی که محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکړ"رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل با محترم عبدالاحسان "مومند" رئیس کمپنی داینامیک ویژن وهمکاران شان داشتند ، روی موضوعات کاری مورد علاقه صحبت وتبادل نظر نمودند.

 هم چنان تفاهمنامه همکاری دو جانبه را  با حضور داشت محترم پوهاند دیپلوم انجنیرعبدالاحد"خالقی" معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل محترم غلام اولیا "پوپل "معاون مالی واداری، محترم پوهندوی محمد نسیمی "نسیمی "رئیس پوهنحئی انجنیری منابع اب و محیط زیست، محترم پوهنمل عبدالغفور "نورزاد" رئیس پوهنحئی تکنالوژی کیمیاوی ومحترم پوهنیار فیروز "منگل" معاون پوهنحئی جیولوجی ومعادن امضا نمودند.