امضای تفاهمنامه همکاری علمی واکادمیک بین پوهنتون پولی تخنیک کابل وپوهنتون خصوصی سلام

30 Oct, 2018

درنشستی ایکه محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید "کاکر"رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل بامحترم داکتر"مصباح" رییس پوهنتون خصوصی سلام دردفترکاری خویش داشتند ، درمورد روابط علمی وتدریسی بین دوپوهنتون بحث وتبادل نظرنموده  وروی همکاری تدریسی پوهنتون پولی تخنیک کابل با پوهنتون خصوصی سلام توافق صورت گرفت.

 ودراین زمینه سند تفاهمنامه همکاری های علمی – تدریسی بین دوپوهنتون ازجانب محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید "کاکر"رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل و محترم داکتر"مصباح" رییس پوهنتون خصوصی سلام به امضا رسید .حین امضای تفاهمنامه محترم پوهاند دیپلوم انجنیرعبدالاحد "خالقی" معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل ،محترم بهادرخان "خپلواک  رییس پوهنځی انجنیری پوهنتون خصوصی سلام ، محترم پوهاندعبدالشکور"سهاک "رییس پوهنځی جیولوجی ومعادن ،محترم عبدالغفور"نورزاد "رییس پوهنځی تکنا لوجی کیمیاوی ، محترم غلام اولیا "پوپل سرپرست معاونیت مالی واداری و محترم پوهنیارمحمد ضیا "ثنا" سرپرست معاونیت امورمحصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل نیزحضورداشتند .