افتتاح لابراتوار ها وسیستم برق آفتابی و واگزاری برنامه کمیونیتی کالج تکنالوژی معلوماتی

05 Jul, 2019

محفل باتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید،وپخش سرود ملی آغازیافت . متعاقبا محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل محتوا وارزشمندی پروژه ها ی علمی واکادمیکی وبه خصوص برنامه کمیونیتی کالج را برای جوانان مثبت وموثر دانستند وخواستارهمآهنگی موسسات کمک کننده با نهاد های علمی واکادمیک گردیدند وازهمکاری شان تشکر وقدردانی نمودند.

 

 سپس محترم پوهنوال محمد نسیم "نسیمی" رئیس پوهنحی منابع آب ومحیط زیست درمورد برنامه ماستری، امکانات وکارهای انجام شده وتجهیزوتمویل لابراتوارهای آب که به کمک وهمکاری نهاد CGTC وبرنامه حمایت پوهنتون ها وانکشاف منابع بشری و  USAIDوسایر همکاران تهیه گردیده معلومات ارایه نموده وازایشان تشکروامتنان کردند.

در رابطه به موضوع  تعدادی ازمسولین نهاد ها نیزصحبت وسخنرانی نمودند . وتقدیر نامه های نیزازجانب موسسات همکاروپوهنتون پولی تخنیک کابل به همدیگر تفویض گردید .

دراخیرمحفل سند اختتام پروژه های همکاری توسط  محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ومحترم داکتراسلمی نماینده USAID به امضا رسید .