افتتاح لابراتوارهای آب ، تحلیل وتجزیه مواد غذایی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل

07 Apr, 2018

محفل افتتاح لابراتوارهای پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل که با حضور محترم پوهنمل دکتور نجیب الله " خواجه عمری" وزیر تحصیلات عالی، محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر" رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل،محترم پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالاحد"خالقی " معاون علمی پوهنتون و معاونین محترم مالی واداری و امورمحصلان، روسآی پوهنحی ها واستادان پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار گردید.

نخست  پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید"کاکر" در مورد تجهیز وافتتاح لابراتوارهای تجزیه وتحلیل مواد غذایی ولابراتوارآب که به کمک و همکاری پوهنتون تخنیکی کشور سلواک وسعی تلاش هیئت رهبری پوهنتون پولی تخنیک صورت گرفته است ، صحبت نموده و از همکاری ایشان درین عرصه اظهار تشکری وقدردانی نمودند.

سپس محترم دیپلوم انجنیرعبدالغفور "نورزاد" سرپرست پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی در مورد کارکرد های پوهنحی مربوطه معلومات ارایه کرده و از کمک و معاونت کشور سلواک در ایجاد لابراتوار متذکره امتنان نمودند.

همچنان هماهنگ کننده همکاری های پوهنتون تخنیکی سلواک با پوهنتون پولی تخنیک کابل محترم دکتور محمد جمعه "حیدری" در مورد مزایای عقد تفاهم نامه های دوجانبه صحبت کرده و از همکاری های بیشتری در زمینه برنامه های علمی وتخنیکی با این پوهنتون اطمینان دادند

متعاقبآ محترم دکتور نجیب الله " خواجه عمری " وزیر تحصیلات عالی در مورد سیستم تحصیلی پوهنتون ها صحبت مفصل نمودند و از ایجاد لابراتوار های تجزیه و تحلیل آب و مواد  غذایی در پوهنتون پولی تخنیک کابل از همکاری مسئولین وکشور کمک کننده قدر دانی کردند.

همچنان تقدیرنامه هایکه به همین منظور از طرف پوهنتون پولی تخنیک کابل آماده گردیده بود برای استادان پوهنتون تخنیکی کشور سلواک وهماهنگ کننده کمک ها اهدا گردید.

در اخیر وزیر تحصیلات عالی با قطع نوار لابراتوارهای متذکره را اففتاح و از آنها دیدن نمودند.