افتتاح صنوف درسی دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی

14 Aug, 2018

امروز سه شنبه مورخ 22 اسد سال 1397 هجری خورشیدی که مصادف است با 14 اگست سال 2018 صنف های دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی از طرف رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر "، نماینده موسسه GIZ آقای Kai “ Steger “، محترم پوهاد دیپلوم انجنیر عبدالاحد " خالقی " معاون علمی، محترم غلام اولیا " پوپل " معاون مالی واداری، روسآی پوهنحی های هشت گانه پوهنتون پولی تخنیک کابل با قطع نوار رسمآ افتتاح گردید.

در این محفل نخست پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر" رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل در رابطه به دستاورد های پوهنتون پولی تخنیک کابل و کمک های موسسه محترم GIZ صحبت نموده و از موسسه مذکور از بهر همکاری های شان اظهار قدر دانی و تشکری نمودند.

آقای Kai “ Steger “ نماینده موسسه GIZ  از سعی و تلاش هئیت رهبریت پوهنتون پولی تخنیک کابل اظهار خوشی و وعده کمک های بیشتر را نمودند.

قابل یاد آوریست که کمک های صورت گرفته تجهیزات مکمل چهار صنف درسی از قبیل ( میز، چوکی، میزخطابه، سرد کن، LCD میباشد که در آینده نزدیک حفر چند حلقه چاه جهت پرکتیک محصلان و تجهیزات دیگر نیز خواهند بود.